Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

1. I. Általános információk

 • 1. I.1. Szolgáltató adatai
 • 2. I.2. Fogalmak
 • 3. I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya
 • 4. I.4. Általános rendelkezések

2. II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

3. III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

4. IV. A felek jogai és kötelezettségei

5. V. Panaszkezelés

6. VI. Záró rendelkezések

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Román Sándor Tánctársulata Kft.
 • Székhely: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/c.
 • Cégjegyzékszám: :01-09-705264
 • Adószám: 12825525-2-41

2. Táncakadémia vezető: Németh Rita Barbara elérhetősségei:

 • Telefonszám: +36 20/222-4282
 • E-mail: tancakademia@experidance.hu

I.2. Fogalmak

 • 1. Szolgáltatás: ellenérték fejében Szolgáltató által végzett tevékenység – különösen táncművészeti képzés és egyéb tevékenység
 • 2. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és tanfolyamokra, táncművészeti képzésekre jelentkező gyermek törvényes képviselője.
 • 3. Növendék: Szolgáltató által szervezett programokon (tánctanfolyam, táborok, fellépések) részt vevő (kiskorú) személy.
 • 4. Felek: Szolgáltató, Szülő és Növendék együttesen.

I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 • 1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozó közötti jogviszony szabályozása.
 • 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 • 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Növendék (a továbbiakban együttesen: Felek).

I.4. Általános rendelkezések

 • 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. június 1. napjától hatályosak.
 • 2. A táborokra és a tanfolyamokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Növendék számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

 • 1. A Szolgáltató által szervezett tánctanfolyamra, táborba csak a beiratkozáskor két egymással mindenben egyező példányban kitöltendő és aláírandó Megállapodás (Jelentkezési lap) elnevezésű dokumentummal lehet jelentkezni.
 • 2. A felek között a szerződés a kitöltött és aláírt Megállapodás (Jelentkezési lap) Szülő általi Szolgáltatónak történő leadást követően a Szolgáltató által aláírt és az egyik aláírt, Szülő részére átadott példány átvételével és a Szolgáltató által e-mail útján megküldött visszaigazolással jön létre.

 • A Felek között ilyen módon létrejött Megállapodás írásban megkötött szerződésnek minősül.
 • 3. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.
 • 4. A Szolgáltatás a Megállapodáson (Jelentkezési lapon) rögzített szolgáltatást (táncművészeti képzés) jelenti. A táncművészeti képzés és a kapcsolódó programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 • 1. A Szolgáltatás ellenértéke a Megállapodáson (Jelentkezési lapon) feltüntetett díj.
 • 2. A Megállapodás (Jelentkezési lap) kitöltését és aláírását követően Szolgáltató átadja a Szülő részére a számlát, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt. A fizetés készpénzes fizetés esetén a Megállapodás (Jelentkezési lap) átadásával egyidejűleg, míg banki átutalással történő fizetés esetén a Megállapodás (Jelentkezési lap) átadását követő 5 munkanapon belül esedékes.
  Havonta történő fizetés esetén a díjazás a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig esedékes.
 • 3. A Szolgáltatás díját, átutalással vagy személyes befizetéssel kell megfizetni.
 • 4. A részvételi díj teljesítésének a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.
  Bankszámlaszám: 11713005-20609302-00000000
  Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
 • 5. Megállapodás (Jelentkezési lap) kitöltését követően a lemondásra a Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján.
 • 6. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató 2 fizetési felszólítást intéz szülőhöz, ha ezután sem történik meg a befizetés a megrendelést lemondottnak tekinti.
 • 7. Jelentkezés lemondása esetén a megkezdett hónapra befizetett összeg 100%-a illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

 • 1. Szülő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott táncművészeti képzés szolgáltatás nem akkreditált képzés, végzettséget nem ad, ezért Szülő a képzéssel kapcsolatos szakmai kifogással nem élhet.
 • 2. Szolgáltató a képzés elvégzését követően annak megtörténtéről igazolást állít ki Szülő részére.
 • 3. Szolgáltató köteles a jelentkezési lapon feltüntetett szolgáltatást teljesíteni, valamint a jelentkezési lapon feltüntetett táncművészeti képzés idejére a Növendék felügyeletét megfelelő személyzettel biztosítani. (pedagógusok, pedagógia asszisztensek más segítő munkatársak.).
 • 4. Szülő tudomásul veszi, hogy a táncművészeti képzésen Növendék csak saját akaratából és saját felelősségére vehet részt. Szülő kijelenti, hogy Növendék egészségügyi állapotával tisztában van és Növendéknek nincs semmi olyan betegsége, rendellenessége amiről tud és ami miatt nem vehetne részt a képzésen.
 • 5. Szülő tudomásul veszi, hogy a képzés teljes díját Szolgáltató csak és kizárólag abban az esetben téríti vissza, ha a képzést nem tudja elindítani. Egyéb esetekben Szolgáltató a befizetett díj összegét nem téríti vissza. Szolgáltató a befizetett díjról köteles nyugtát és igény esetén számlát kiállítani. Szülő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díja csak a táncművészeti képzés ellenértékét tartalmazza.
 • 6. Szülő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató érdekkörébe eső bármely ok miatt az órát nem lehet megtartani (műszaki okok, előre nem látható, váratlan események, táncoktató betegsége stb.), akkor az így elmaradt óra pótlásra kerül. Ebben az esetben Szolgáltató köteles Szülőt értesíteni.
 • 7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy rendkívüli okok esetén az órát/képzést és annak menetét megváltoztathassa, a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, vagy a képzést törölje. Ebben az esetben Szolgáltató köteles az órákkal, a képzéssel kapcsolatos változásokról az érintetteket (a már regisztrált jelentkezőket) - vis major eseményt kivéve - legalább három munkanappal az óra/képzés kezdete előtt tájékoztatni. Szülő tudomásul veszi, hogy jelen pontban meghatározott esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szolgáltató felé nem támaszthat, valamint azt, hogy az egyes órák tartalmának, időpontjának, oktatóinak módosulása nem tekinthető a képzés elmaradásának, és az ilyen módosulás nem képezi visszatérítés tárgyát.
 • 8. Szülő tudomásul veszi, hogy a Növendék távolmaradása esetén Szolgáltató felé követeléssel nem élhet.
 • 9. Szolgáltató kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik személyek számára.
 • 10. Szülő tudomásul veszi, hogy a Táncakadémiáról a gyermeket kizárólag a ő viheti el, ettől eltérő esetben a Szülőnek a Megállapodással egyidejűleg megtett teljes bizonyítóerejű magánokiratban foglaltan kell nyilatkoznia a Szolgáltató felé arról, hogy ki viheti el a gyermeket, vagy arról, hogy a gyermek önállóan hazamehet.
 • 11. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása keretében biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit, a képzés lebonyolításához szükséges helyszínt és a megfelelő szakmai tudással rendelkező oktatókat. Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 • 12. Növendék és Szülő köteles betartani a Szolgáltató házirendjében foglaltakat.
 • 13. Szolgáltató indokolt esetben ellenőrizheti a Növendékeket, azok szekrényeiket.
 • 14. Szülő elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és tájékoztatást e-mail formájában továbbít részére.
 • 15. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  o Növendék vagy a Szülő a házirendet súlyosan megszegi;
  o Növendék nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
  o Növendék vagy a Szülő társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  o Szülő, vagy Növendék tudatosan akadályozza a szolgáltatás megfelelő színvonalú teljesítését, vagy zavar másokat a képzésben;
  o Növendéknél bármilyen tiltott szer vagy anyag (alkohol, drog) található;
  o Növendék olyan súlyos, fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének Szülő nem tett eleget;
  o Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 • 16. Szülő tudomásul veszi, hogy az oktató utasításainak be nem tartásából, egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért illetve egyéb károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
 • 17. A tánctanfolyam során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Növendék Szülője köteles megtéríteni. Több Növendék által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek.
 • 18. A Táncakadémia helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti. Szülő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak megrongálásáért, megsemmisüléséért, eltűnéséért, így az öltözőben elhelyezett értékekért sem.
 • 19. Szülő tudomásul veszi, hogy a tánctanfolyam helyszínén portaszolgálat működik, aki ügyel a képzés rendjére, biztonságára és jogosult a képzésre érkező és onnan távozó személyek ellenőrzésére.
 • 20. A Szolgáltató kötelessége, hogy a képzésen résztvevő Növendéket felügyelje.
 • 21. Növendéknek az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tanárának vagy a képzés vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.
 • 22. Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen, írásban a jelentkezési lap mellékleteként csatolt nyilatkozatban tájékoztatni a Növendék egészségügyi állapotáról, esetleges allergiájáról, ételérzékenységéről és egyéb problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • 23. Szolgáltató jogosult a képzéseken a Növendékekről fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.
 • 24. Szülő és Növendék tudomásul veszi, hogy a képzésen átadott ismeretek jogi oltalom alatt állnak, melyre tekintettel Növendék a megszerzett ismereteket csak saját tanulmányai céljából használhatja fel, azokat nem adhatja tovább. A képzésesen esetlegesen rendelkezésére bocsátott segédanyagok többszörözéséhez és terjesztéséhez Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
  Szülő tudomásul veszi, hogy a képzésen átadott ismeretek oktatási célt szolgálnak, de a képzés nem tekinthető vizsgafelkészítőnek, az azon való részvétel semmilyen garanciát nem jelent jövőbeli eredmény elérésére.
 • 25. Szülő tudomásul veszi, hogy a Növendék az adott foglalkozásokon saját felelősségére- valamennyi biztonsági és egyéb szabály betartása mellett- vehet részt, az esetleges jogi és/vagy anyagi felelősség a Szolgáltatót nem terheli.
 • 26. Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:526. § alapján a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kizárása kivételével a Növendéknek okozott károkért való felelősség esetén helytállásának mértékét a Szülő által befizetett díj 50%-ban korlátozza.

V. Panaszkezelés

 • 1. Amennyiben a Szülőnek a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltatóhoz címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: Román Sándor Tánctársulat kft./Táncakadémia, 1038.Bp., Váci út 152-156.

VI. Záró rendelkezések

 • 1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a Szolgáltató honlapján közvetlenül elérhető.
 • 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
  A jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa minden indoklás és külön értesítés nélkül, azzal, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosításokkal egységes szövegét folyamatosan elérhetővé kell tennie a honlapján.
  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra.